Ogólne Warunki Umowy Najmu wypożyczalni Aqua Natura Park (dalej: „OWUN“)

 Zasady ogólne:

 

     1.        Niniejsze OWUN stanowią integralną część umowy najmu sprzętu pływającego (dalej: Umowa) i regulują warunki i zasady używania sprzętu pływającego będącego przedmiotem Umowy (dalej Sprzęt), sposób ustalania wysokości czynszu, prawa i obowiązki stron Umowy oraz          zasady odpowiedzialności majątkowej Najemcy za szkody wyrządzone Wynajmującemu w związku z używaniem Sprzętu.

               

     2.        Najmować Sprzęt mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i okażą Wynajmującemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.

               

     3.        Osoby, które  nie ukończyły 18 roku życia, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

               

     4.        Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków        odurzających Sprzętu się nie wynajmuje.

               

     5.        Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie.

 

     6.        Najemca potwierdza, iż został zapoznany przez Wynajmującego z zasadami prawidłowego i bezpiecznego używania Sprzętu w ruchu wodnym.

               

     7.        Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do poleceń Wynajmującego dotyczących sposobu użytkowania Sprzętu lub prawidłowego zachowywania się w ruchu wodnym.

II. Płatności za wynajem sprzętu

 

1. Wysokość czynszu wskazana w Umowie jest ustalana w oparciu o stawki godzinowe / dzienne  wskazane w cenniku wypożyczalni lub według kwoty wskazanej ustnie przez Wynajmującego oraz zaakceptowanej przez Najemcę przed zawarciem Umowy.

 

2. W razie konieczności przetransportowania Sprzętu, niezależnie od kwoty czynszu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, których wysokość zostaje wskazana i zatwierdzona w Umowie.

 

3. W przypadku zamiaru używania Sprzętu przez okres dłuższy niż wskazany w Umowie, Najemca jest       zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Najemca jest uprawniony do używania Sprzętu przez okres dłuższy niż wynikający z Umowy wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

 

4. W przypadku uzyskania zgody wysokość dodatkowego wynagrodzenia za używanie Sprzętu jest  ustalana w oparciu o stawki godzinowe / dzienne wskazane w cenniku             wypożyczalni lub według kwoty wskazanej ustnie przez Wynajmującego oraz zaakceptowanej przez Najemcę.

 

5. W przypadku braku uzyskania zgody Wynajmującego na dalsze używanie Sprzętu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za bezumowne używanie Sprzętu, w wysokości będącej równowartością stawki godzinowej za używanie Sprzętu według cennika Wynajmującego (tj. 10zł), powiększonej o dodatkową opłatę w wysokości 10 zł, przemnożoną przez liczbę godzin bezumownego używania Sprzętu.

 

III.                Prawa i obowiązki Stron

 

  1.  Najemca

 

1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak zastrzeżeń co do powyższego w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Najemca   otrzymałSprzęt kompletny i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.

 

2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

 

3. Najemca jest zobowiązany do używania Sprzętu w sposób niepowodujący jego uszkodzenia oraz do skutecznego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

4. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania bądź oddawania w bezpłatne użyczenie Sprzętu.

 

5.                Najemcy zabrania się:

 

                     a)        kąpieli podczas pływania,

                     b)        wędkowania z kajaków,

                     c)        zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,

                     d)        picia alkoholu lub zażywania środków odurzających w czasie dysponowania Sprzętem,

                     e)        wykorzystywania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

                     f)        zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju;

 

 

6.Najemca zobowiązuje się do:

 

     a)        stosowania przez cały czas używania Sprzętu na wodzie kamizelki asekuracyjnej/ratunkowej,

     b)        używania Sprzętu wyłącznie na odcinku wodnym ustalonym w Umowie

     c)        zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu lub osób trzecich,

     d)        kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.

               

7. W razie naruszenia postanowień określonych w ust. 3 – 6 Wynajmujący może zażądać           natychmiastowego zwrotu Sprzętu, bez obowiązku zwrócenia uiszczonego czynszu.

 

B)               Wynajmujący

 

     1.        Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu pozostawionym na jego terenie w szczególności wskutek kradzieży, uszkodzenia, zniszczenia, włączając w to szkody wywołane siłami natury.

    

     2.        Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie, powstałe wskutek nieprawidłowego używania Sprzętu przez Najemcę, niestosowania się do poleceńWynajmującego, postanowień Umowy lub OWUN, a także do zasad bezpieczeństwa. Wynajmujący nie odpowiada za szkody na osobie wynikające z winy osób trzecich lub winy własnej Najemcy.

               

     3.        Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia przewożonego w kajakach podczas ich używania.

               

     4.        Wynajmujący posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Danych dotyczących ww. umowy, w wypadku odpowiedzialności Wynajmującego, udziela Wynajmujący na żądanie zgłoszone przez Najemcę, który poniósł szkodę z winy Wynajmującego.

    

IV.               Odpowiedzialność majątkowa Najemcy za szkody w przekazanym mieniu

 

     1.        Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu. W przypadku zaginięcia lub całkowitego zniszczenia Sprzętu, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w  wysokości :

                1)            kajak 2  osobowy VISTA / SPRINTER *       4.000 / 2.500 zł

               

                2)            wiosło                                                                          160 zł

               

                3)            kamizelka                                                       130zł

               

               

2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu wysokość szkody ustala Wynajmujący na podstawie rynkowej ceny naprawy lub (w przypadku konieczności wymiany), na podstawie rynkowej ceny wymienianego elementu, powiększonej o koszt przesyłki. W przypadku uszkodzenia poszycia kajaka Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w  wysokości  10zł za 1 cm2 poszycia kajaka. Najemca ponosi koszt transportu kajaka do najbliższego miejsca profesjonalnej naprawy i z powrotem, w/g stawki  Wynajmującego tj.  2zł  za  1km.

 

3. Powyższe kary umowne, Najemca zobowiązuje się uregulować najpóźniej  w  terminie  zwrotu  Sprzętu lub w określonym terminie  późniejszym, jeżeli Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

4. W wypadku poniesienia przez Wynajmującego szkody przekraczającej wysokość kary umownej, Wynajmujący niezależnie od żądania zapłaty kary umownej, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

                V.            Postanowienia końcowe

1. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia – sąd właściwy według zasad określonych we właściwych przepisach prawa.